Infrastruktura i instalacja / zarządzanie systemem

 • System centralny instalowany w ramach środowiska wirtualizacji (VMWare ESX, Microsoft Hyper-V, Citrix XEN, Oracle VirtualBox)
 • Zarządzanie systemem z dowolnego miejsca z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
 • Brak kosztów licencyjnych Firm trzecich
 • System monitoringu i raportowania parametrów kontrolerów
 • Brak ograniczeń co do stacji roboczych operatorów (nie ma konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania na stacji operatora)
 • Aplikacja na urządzenia mobilne pozwalająca na zarządzanie systemem kontroli dostępu
 • Integracja z Microsoft Active Directory w obszarze struktury organizacyjnej oraz kartotek pracowniczych
 • Mechanizmy definicji pól elastycznych i słowników.
 • Elastyczny system budowania harmonogramów czasowych (bez ograniczeń ilościowych)
 • Elastyczny system budowania wzorców uprawnień i zarządzanie nimi na poziomie jednostek organizacyjnych, grup logicznych oraz uprawnień indywidualnych
 • Otwarte API umożliwiające integrację Systemu Zewnętrznego z Systemem IronWave w obszarze pozyskiwania danych o zdarzeniach z kontrolerów. System dodatkowo posiada uniwersalny mechanizm synchronicznego informowania Systemu Zewnętrznego o nadchodzącym zdarzeniu.
 • System umożliwia wykonanie dowolnej operacji z poziomu mapy synaptycznej tj: otwarcie czasowe i stałe przejścia, zamknięcie przejścia, wysterowanie wyjścia kontrolera stałe lub czasowe
 • Kontrolery IronWave wspierają rozwiązanie plug&play: wymiana uszkodzonego kontrolera odbywa się automatycznie, tj.: konfiguracja pobierana jest z serwera
 • Modułowa budowa Systemu IronWave umożliwia pełną konfigurowalność pod kątem potrzeb Klienta – system „szyty na miarę” klienta, który wybiera z oferty wyłącznie te moduły, które są mu potrzebne
 • Generowanie list, zestawień, sprawozdań, analiz porównawczych, raportów w formacie dokumentów PDF i Excel.
 • Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) oraz rozbudowana funkcja pomocy, która wspiera użytkownika na każdym kroku interakcji z systemem.
 • Zarządzanie nielimitowaną liczbą użytkowników korzystających z Systemu IronWave.

Przejścia / Strefy / Kontrola dostępu

 • Obsługa przejść z wykorzystaniem:
  • Karty RFID
  • Karty RFID oraz statycznego numeru PIN przypisanego do karty
  • Karty RFID oraz dynamicznego kodu PIN generowanego bezpołączeniowo na kontrolerze i fizycznym tokenie bądź aplikacji na urządzeniu mobilnym
  • Z wykorzystaniem numeru telefonu (moduł GSM)
 • Funkcjonalność PINu pod napadem (z notyfikacjami i integracją z SWWiN)
 • Dozór operatorski z podglądem z kamery IP dla przejścia
 • Komisyjne otwarcie strefy/przejścia
 • Obsługa ścieżek jednorazowych
 • Obsługa standardów kart i czytników niskiej częstotliwości (125 kHZ): Unique, Indala, HID Prox
 • Obsługa standardów kart i czytników wysokiej częstotliwości (13,56 Mhz): Mifare Ultralight, Mifare Classic 1k,2k,4k, Mifare Desfire EV1, EV2, iClass SE/Elite
 • Obsługa czytników dalekiego zasięgu UHF (~900Mhz USA i Europa) i tagów: EPC GEN1 , EPC GEN2, EPC GEN 2 v2.
 • Obsługa i integracja z technologią HID Aperio (huby ethernetowe)
 • Obsługa do 6 czytników per kontroler (możliwość rozbudowy do 48 per kontroler)
 • Obsługa do 6 wejść/wyjść logicznych per kontroler (możliwość rozbudowy do 48 per kontroler).
 • Rejestr 11 000 000 zdarzeń oraz 500 000 kart w pamięci wewnętrznej kontrolera.
 • Max ilość kontrolerów / per magistrala: 65 025
 • Max ilość transakcji na godzinę obsługiwanych przez kontrolery: 72 000 – 108 000
 • Zmiana sposobu sygnalizacji czytników kontroli dostępu w zależności od zdarzenia.
 • Zmiana sposobu wysterowania przekaźników w zależności od zdarzenia.
 • Elastyczność w wysterowaniu dowolnej kombinacji na module IO
 • Możliwość wykorzystania czytników kontroli dostępu jako punktów RCP
 • Obsługa mechanizmów śluzowych
 • Mechanizmy śluz rozproszonych
 • Sterowanie kontrolą dostępu w oparciu o stany IO innych kontrolerów
 • Możliwość odtwarzania komunikatów głosowych na przejściu w zależności do zdarzenia
 • Obsługa mechanizmów lokalnego i globalnego antypassback’u (między kontrolerami bez konieczności zastosowania master kontrolera lub serwera centralnego).
 • Definicja minimalnej / maksymalnej ilości osób w pomieszczeniach (np. określenie minimalnej ilości  osób w Centrum Monitoringu czy Dyspozytorni).
 • Możliwość wysterowania wskazanego przejścia w oparciu o komunikat sms (z numeru osoby uprawnionej), wysłany do kontrolera z modułem GSM.
 • Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych (komunikacja głosowa na przejściach, możliwość definicji grup osób, dla których przejście otwierane jest na dłuższy okres czasu).
 • Budowanie reguł dostępowych  w oparciu o ważność badań lekarskich, badań okresowych, szkolenia BHP, plany urlopowe i zwolnienia.
 • Mechanizm obsługi zastępstw i automatycznej zmiany delegacji  reguł i uprawnień kontroli dostępu na czas zastępstwa.

Komunikacja

 • Magistrala informacyjna pomiędzy kontrolerami a serwerem zarządzającym oparta o natywne połączenie ethernetowe o przepustowości 100Mbps
 • Zarządzanie systemem z dowolnego miejsca z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
 • Komunikacja pomiędzy elementami systemu kontroli dostępu (pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerami a systemem zarządzającym) szyfrowana z wykorzystaniem SSL oraz PGP
 • Komunikacja pomiędzy stacją operatora a systemem zarządzającym szyfrowana z wykorzystaniem SSL
 • Możliwość zbudowania lini sygnałowej do kontrolera w oparciu o połączenia bezprzewodowe
 • Możliwość pracy kontrolerów bez konieczności nieprzerwanej komunikacji z systemem zarządzającym
 • Sygnalizacja na mapach synoptycznych w czasie rzeczywistym w tym:
  • Informacjach o zdarzeniach dla czytników
  • Informacjach o zdarzeniach dla przejść
  • Informacjach o zdarzeniach dla przekaźników/kontaktronów oraz wszelkich sygnałów obsługiwanych na module IO
 • Wizualizacje systemu kontroli dostępu oraz zdarzeń
 • Krótki czas propagacji danych. W przypadku zmiany pojedynczej reguły w Systemie Centralnym dopuszcza się maksymalny czas propagacji pojedynczej reguły kontroli dostępu na kontrolery będące online na poziomie 200 ms – niezależnie od liczby kontrolerów oraz liczby obsługiwanych przejść.

Bezpieczeństwo

 • Podwójne szyfrowanie transmisji (PGP + SSL)
 • Mechanizm automatycznego wylogowania sesji operatora po zdefiniowanym czasie nieaktywności
 • Zdefiniowane polityki haseł dla operatorów systemu
 • Elastyczny system budowania ról i uprawnień dla operatorów systemu
 • Szyfrowane lokalne bazy danych kontrolerów
 • Obrona przed atakami na numery kart (anty brute force Card ID/CSN/Number)
 • Mechanizm Audit Trail (logowanie wszystkich operacji wykonywanych przez operatorów, z zachowaniem historii zmienianych atrybutów)
 • Modułowa budowa kontrolera (możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły czytników, io, GSM)
 • Możliwość wymiany uszkodzonego modułu bez konieczności wymiany całego kontrolera
 • Definicja komunikatów głosowych odtwarzanych na stacji operatora, przy przejściu systemu w jeden ze zdefiniowanych trybów
 • Integracja z systemami ochrony przeciwpożarowej / wbudowany moduł wspomagania procedury ewakuacyjnej.
 • Zarządzanie polityką haseł, stały monitoring dostępu do Systemu.
 • Dwuskładnikowa autoryzacja z wykorzystaniem dynamicznych kodów PIN w oparciu o sprzętowe tokeny bądź dedykowane aplikacje mobilne

Moduły i integracje

Normy i zgodności

 • Zgodność z normą PN-EN 60839-11-1 (Elektroniczne systemy kontroli dostępu – wymagania dotyczące systemów i części składowych) na poziomach Grade 1-4.
 • Zgodność z normą CE PN 61000-6-2:2008 – badania przeprowadzone przez niezależny ośrodek badawczy w zakresie:
  • emisja zaburzeń przewodzonych w zakresie 150 kHz – 30 MHz
  • emisja zaburzeń promieniowanych w zakresie 30 MHz – 1 GHz
  • odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
  • odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie 80 MHz – 2,7 GHz
  • odporność na serię szybkich elektrycznych stanów przejściowych EFT/B
  • odporność na udary hybrydowe 1,2/50-8/20 mikro sekund w przyłączu zasilania 12V DC,
  • odporność na zaburzenia przewodzone indukowane w kablach w zakresie 150 kHz- 80 MHz
 • Zgodność z Normą Obronną NO-04-A004-6.
 • Zgodność z normą ISO 27001 (System Centralny i Kontrolery).
 • Zabezpieczenia systemu zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki i zalecenia: SOX | Sarbanes Oxley Compliance, PCI DSS | Payment Card Industry – Data Security Standards Compliance.
 •  

Detekcja anomalii / Raporty i analityka

Detekcja anomalii i incydentów:
 • Próba wyważenia drzwi
 • Zbyt długo otwarte drzwi
 • Zbyt szybka autoryzacja karty pomiędzy strefami (detekcja sklonowanych kart)
 • Autoryzacja karty pracowniczej w momencie kiedy Pracownik jest na urlopie/zwolnieniu
 • Próba użycia zablokowanej karty
 • Próba użycia karty zablokowanej czasowo
 • Naruszenie lokalnego antypassbacku
 • Naruszenie globalnego antypassbacku
 • Błędna autoryzacja
 • Obsługa sygnałów tamper
 Mechanizm budowania szablonów dla raportów wstepnie predefiniowanych w systemie KD, w tym:
 • Szablonu wydruku kart pracowniczych
 • Szablonu raportów listy obecności
 • Szablonu raportów listy osób spóźnionych
 • Szablonu raportów listy kart oraz czytników
 • Szablonu raportu zbiorczego (obecności, spóźnienia, nieobecności, efektywny czas pracy, bezwzględny czas pracy, informacje o urlopach i zwolnieniach)
 • Moduł generowania powiadomień email oraz SMS na wystąpienie wskazanych zdarzeń w systemie
 • Pełne odwzorowanie struktury organizacyjnej Klienta w systemie.
 • Rozbudowana analityka i system raportowania w obszarach rejestracji i ewidencji czasu pracy.
 • Moduł definiowania i generowania list obecności wraz z przesyłaniem na wskazany adres e-mail
 • Tworzenia raportów, zestawień i analiz z różnego obszaru kontroli dostępu, czasu pracy.
 • Prezentacja raportów w formie tekstowej (tabele, dane) oraz formie interaktywnej (wykresy graficzne).
 • Możliwość parametryzacji tworzonych raportów i analiz poprzez zastosowanie filtrów ograniczający, agregatów oraz innych mechanizmów.
 • Wykorzystanie zdefiniowanych wzorców raportów oraz możliwość tworzenia i zapisywania własnych wzorców raportów/analiz i zestawień.